Infrared


Infrared
Infrared
 
[engl.\], infrarot.

Universal-Lexikon. 2012.